Strona główna » Regulamin Cashback

Regulamin Cashback

 REGULAMIN KART KIBICA  PROGRAMU CASHBACK WISŁY KRAKÓW LYONESS

 

§ 1 

Definicje

1)       „Klub” lub „Wisła Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130748, o kapitale zakładowym w wysokości 74 196 300, 00 złotych w całości opłacony, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122;

2)       „Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness”   należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to zawierająca serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również (ii) datę urodzenia, numer telefonu GSM, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer kodu kreskowego karty kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

3)    „Mecz” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany na Stadionie z udziałem pierwszej piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w danym sezonie  rozgrywek ustalonym przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej;

4)    „Sklep Internetowy” należy przez to rozumieć system sprzedaży internetowej, który jest prowadzony przez Wisłę Kraków, udostępniony  pod adresem strony internetowej: www.bilety.wisla.krakow.pl;

5)        „Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20;

6)        „Regulamin” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin nabycia Karty Kibica dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/,

7)       „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

8)        „Regulaminy Sprzedaży” należy prze to rozumieć Regulamin Sprzedaży Biletów I Karnetów przez Sklep Internetowy Wisły Kraków SA, Regulamin Sprzedaży Biletów przez Wisłę Kraków SA oraz Regulamin Sprzedaży Karnetów przez Wisłę Kraków SA które dostępne są na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

9)        „Regulamin Imprezy Masowej” należy przez to rozumieć REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE WISŁY KRAKÓW SA, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

10)      „Regulaminy Wisły Kraków” należy przez to rozumieć Regulamin, Regulamin Stadionu, Regulaminy Sprzedaży oraz Regulamin Imprezy Masowej;

11)  „Użytkownik” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której dane osobowe utrwalone zostały na Karcie Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness;

12)      „Strona Internetowa Klubu” należy przez to rozumieć stronę internetową Wisły Kraków:  http://www.wisla.krakow.pl/;

13)      „Bilet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, uprawniający Użytkownika do uczestnictwa w danym Meczu, zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie oraz numer transakcji zakupu dokonanej w Sklepie Internetowym;

14) Lyoness Poland” należy przez to rozumieć Lyoness Poland sp. z o.o. siedzibą w Katowicach (40-524), ul. T. Kościuszki 169, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS 0000317878 NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000, 00 złotych;  

15)  „Karnet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, wydawany zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Karnetów, w postaci karty zbliżeniowej (w tym karnet ulgowy), zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie, który wraz z dokumentami wskazanymi w Regulaminie, uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w Meczach rozgrywanych, w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej w danym sezonie lub rundzie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora tych rozgrywek;

16)      „Cennik” należy przez to rozumieć cennik Biletów i Karnetów, aktualny na dzień  sprzedaży, udostępniony na Stronie Internetowej Klubu;

17)      „Kasy Klubu” należy przez to rozumieć kasy biletowe Wisły Kraków zlokalizowane na Stadionie w strefie kibica prze ul. Reymonta 20 w Krakowie;

18)  „Opłata” należy przez to rozumieć jednorazową opłatę za wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, obejmującą podatek VAT oraz ewentualne koszty przesyłki w wysokości: 20, 00 (dwudziestu) złotych. Wniosek może zostać złożony wyłącznie w Kasie Klubu;

20) OWU Lyoness” ogólne warunki Umowy dla członków programu lojalnościowego Cashback Wisły Kraków, które są dostępne na stronie internetowej:  https://cashback.wisla.krakow.pl/;

21)      „Osoba Nieuprawniona” należy przez to rozumieć osoby:

1)        wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

2)        wobec których zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,

3)        co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania Meczu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu.

 

§ 2 
Postanowienia ogólne

1.        Regulamin określa zasady nabycia i korzystania z Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

2.        Osoba zainteresowana nabyciem Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminów Wisły Kraków. 

3.        Osoba zainteresowana nabyciem Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness składając wniosek o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness:

1)        zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów Regulaminów Wisły Kraków oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z nabyciem i korzystaniem z Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

2)        przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub może odmówić Osobom Nieuprawnionym wydania Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness,

3)        potwierdza tym samym, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim oraz potwierdza, że nie jest Osobą Nieuprawnioną. 

4.        Właścicielem Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness jest Wisła Kraków.

5.        Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness jest ważna dwa lata od daty wystawienia. 

 

§ 3 
Wydanie Karty Kibica 

1.        Wniosek o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness należy złożyć w Kasach Klubu. Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zostanie wydana wyłącznie po okazaniu ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby odbierającej Kartę Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness wraz z numerem PESEL, a w razie gdy nie został on nadany, to po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego serię i numer. 

2.        Jeżeli wnioskodawca jest cudzoziemcem, Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness może być wydana na podstawie ważnego: paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca pozwalającego stwierdzić: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer tego dokumentu.. 

3.        Wniosek o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 13 rok życia. 

4.        W przypadku, gdy Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness ma zostać wydana na rzecz osoby, która nie ukończyła 13 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie, wniosek może złożyć i odebrać Kartę Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) lub kurator, legitymujący się dokumentem tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli zostało wydane orzeczenie o ustanowieniu opieki lub kurateli do złożenia wniosku oraz odbioru Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness wymagane jest również przedłożenie oryginału lub odpisu tego orzeczenia, potwierdzonego przez notariusza za zgodność z oryginałem, o ustanowieniu opieki lub kurateli dla tej osoby .

5.        W przypadku, gdy Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness  ma zostać wydana osobie, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 roku życia bądź osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, do odbioru Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości tej osoby oraz pisemnej zgody na jej wydanie udzielone przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) lub kuratora, z jego podpisem poświadczonym przez notariusza. .  

6.        We wniosku o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness wymagane jest podanie:  imienia i nazwiska oraz numeru PESEL , a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to rodzaj, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, na rzecz której ma być wydana, a także: daty urodzenia, numeru telefonu GSM, adresu (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numeru kodu kreskowego Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness

7.        Składając wniosek o wydanie Karty Kibica wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Wisłę Kraków danych osobowych, zawartych we wniosku o wydanie Karty Kibica Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness  w zakresie niezbędnym do zapewnienia wydania i korzystania z tej kary.

8.        Karta Kibica Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zostanie wydana po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Kasie Klubu i po wpłacie opłaty w Kasie Klubu dokonanej najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku. W przypadku braku wpłaty Opłaty w tym terminie wniosek o wydanie Karty Kibica jest bezskuteczny.

9.        W przypadku upływu terminu ważności Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, Użytkownik może złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness lub zwykłej karty kibica na warunkach określonych w odrębnym regulaminie, na następne 2 (dwa) lata. Jeżeli w okresie ważności Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zostanie złożony wniosek o wydanie nowej karty na kolejny okres 2 (dwóch), pierwsza z Kart Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zostanie unieważniona z chwilą wydania kolejnej karty, a Bilety lub Karnety wystawione przed utratą jej ważności zostaną przeniesione na nową kartę.

10.      Wniosek o wydanie kolejnej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness Użytkownik może złożyć osobiście w Kasie Klubu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

11.      Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od Klubu brak możliwości dokonywania płatności Opłaty za pośrednictwem Systemu Płatności. 

12.      Zgodnie z dyspozycją Użytkownika Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zostanie, wysłana w ciągu 5 dni za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą na adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu wniosku lub wydana Użytkownikowi w Kasie Klubu na podstawie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1-5 Regulaminu. 

13.      Do złożenia wniosku o wydanie duplikatu lub kolejnej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, do ich odbioru,  w tym do Opłat, stosuje się postanowienia § 3 Regulaminu.

 

 

§ 4

Udział w Programie Cashback Wisły Kraków Lyoness

1.  Klub w ramach swojej działalności aktywnie promuje i realizuje dedykowany dla Użytkowników pogram lojalnościowy Cashback Wisły Kraków Lyoness organizowany i zarządzony we współpracy z Oficjalnym Sponsorem Wisły Kraków- Lyoness Poland. Regulamin określa zasady przystąpienia do tego programu w ramach nabycia i korzystania z Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

2.  W celu wzięcia udziału w programie lojalnościowym  Cashback Wisły Kraków realizowanym we współpracy z Lyoness Poland, Użytkownik  uzupełnia i składa wniosek o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zgodnie z § 3 wraz z częścią dotyczącą rejestracji w tym programie.

3.  Wzięcie udziału w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków jest całkowicie dobrowolne i uzależnione od zgody wyrażonej przez Użytkownika  w odpowiednim polu formularza wniosku o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. Wydanie zwykłej karty kibica na podstawie odrębnego regulaminu nie wymaga rejestracji w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków.

4.  W celu przystąpienia do programu lojalnościowego  Cashback Wisły Kraków, przy składaniu wniosku o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, Użytkownik  zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie wszystkich jego danych osobowych zawartych w tym wniosku w zakresie niezbędnym do udziału w tym programie.

5. Użytkownik może  wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz numer telefonu GSM od Lyoness Poland sp. z o. o. oraz Lyoness Europe AG, Bahnhofstrasse 22, Buchs, Szwajcaria. Brak takiej zgody nie uniemożliwia udziału w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

6. Szczegółowe zasady  uczestnictwa w  programie lojalnościowym  Cashback Wisły Kraków realizowanego we współpracy z Lyoness Poland  oraz funkcjonowania tego programu, jak również uprawnienia i obowiązki Użytkowników jako jego członków określają OWU Lyoness dla członków programu lojalnościowego Cashback Wisły Kraków. Użytkownik zainteresowany przystąpieniem do programu zobowiązany jest zapoznać się OWU Lyoness, które są dostępne na stronie internetowej:  https://cashback.wisla.krakow.pl/.

 

§ 5
Korzystanie z Karty Kibica

1.        Przy użyciu ważnej Karta Kibica  w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness jej Użytkownik może dokonać zakupu Karnetów oraz Biletów na Mecze w Kasie Klubu, natomiast Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness nie jest wymagana w przypadku zakupu Biletów lub Karnetów przez witrynę internetową w Sklepie Internetowym.. 

2.        Kartą Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness może się posługiwać wyłącznie osoba, której została wydana i której dane zostały utrwalone na powierzchni Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. Przy wejściu na Stadion Użytkownik zobowiązany będzie do posiadania i okazania do kontroli i weryfikacji ważnych dokumentów: 

1)        dowodu tożsamości, 

2)   Biletu lub Karnetu wraz z Kartą Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness – jeżeli zakup Biletu lub Karnetu nastąpił w Kasie Klubu z wykorzystaniem Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness lub  w Sklepie Internetowym oraz wydrukowanego potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu, dostępnego na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce TRANSAKCJE,

3)        dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi, w przypadku zakupu ulgowego: Biletu lub Karnetu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub nie ponosi odpowiedzialności w razie odmowy wstępu na Stadion w następujących przypadkach:

1)        nie okazania któregokolwiek z powyższych dokumentów osobom kontrolującym przy wejściu na Stadion, 

2)        gdy dokumenty te nie będą czytelne lub kompletne, 

3)        osoba, która się nimi posługuje jest Osobą Nieuprawnioną, 

4)        dane personalne osoby nie są tożsame z danymi ujawnionymi w treści któregokolwiek z powyższych dokumentów,

5)        wskazanych w Regulaminie Stadionu oraz w Regulaminie Imprezy Masowej.

3.        Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście zgłosić w Kasie Klubu utratę lub uszkodzenie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness i dokonać jej blokady. Użytkownik może zgłosić w Kasie Klubu wniosek o wydanie nowej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness albo zwykłej karty kibica na zasadach określonych w odrębnym regulaminie z jednoczesną blokadą dotychczasowej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. W takim przypadku, na wniosek Użytkownika, możliwe jest wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, która będzie zawierać dane o ważnych Biletach lub Karnetach zakupionych na podstawie dotychczasowej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. Odbioru nowej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness można dokonać wyłącznie osobiście w Kasie Klubu, na podstawie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1-5 Regulaminu. 

4.        Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness: utraconej, uszkodzonej lub co do której został złożony wniosek o wymianę, która nie została zablokowana przez Użytkownika; w takim przypadku Wisła Kraków ma prawo do zatrzymania i blokady tej Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness oraz do odmowy wydania nowej co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

5.        Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zablokowania lub unieważnienia Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness Osobom Nieuprawnionym, w razie stwierdzenia, że Karta Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness jest udostępniania innym osobom lub przerobiona, a ponadto w przypadkach naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w tym w przypadkach wskazanych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; w takich przypadkach Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za następstwa dokonania  blokady lub unieważnienia Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

6.        Wisła Kraków zastrzega sobie prawo unieważnienia wszystkich wydanych Kart Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness z ważnych przyczyn, w tym w związku ze zmianami przepisów prawa, zmianami w organizacji rozgrywek, w których bierze udział piłkarska drużyna Wisły Kraków, zmianami organizacyjnymi w Klubie uzasadniającymi i wymagającymi zmiany zasad wydawania lub korzystania z Kart Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness przez Użytkowników, w szczególności w następstwie wprowadzania nowych zastosowań Karty Kibica, wymagających zamiany nośnika. 

7.        Użytkownik może zrezygnować z Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness zwracając ją do Kasy Klubu wraz ze złożeniem, w formie pisemnej, oświadczenia o rezygnacji na formularzu, którego wzór dostępny jest w Kasie Klubu oraz na Stronie Internetowej Klubu. Klub nie dokonuje zwrotu wpłaconej Opłaty w związku z rezygnacją. 

 

§ 6
Reklamacje

1.       Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, reklamacje dotyczące nabycia i korzystania z Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness mogą być składane pisemnie z dopiskiem „REKLAMACJA – KARTA KIBICA CASHBACK”  i doręczone do Wisły Kraków w terminie do 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji na adres Klubu: Wisła Kraków Spółka Akcyjna ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  

2.        Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 

1)        dane zgłaszającego reklamacje: imię, nazwisko oraz numer PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), zgodne z danymi podanymi przy składaniu wniosku o wydanie Karty Kibica lub ujawnione na Karcie Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness,

2)        datę zdarzenia i opis przedmiotu reklamacji,

3)        adres do korespondencji.

3.        Prawidłowo zgłoszone reklamacje nie dotyczące realizacji programu lojalnościowego Cashback Wisły Kraków Lyoness zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym zgłaszający reklamacje zostanie zawiadomiony na adres do korespondencji wskazany w reklamacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego reklamacje błędnego lub nieprawidłowego adresu do korespondencji. Decyzja Klubu w sprawie reklamacji jest ostateczna.

4.        Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej : http://www.payu.pl/.

5. Reklamacje dotyczące realizacji programu lojalnościowego Cashback Wisły Kraków Lyoness są zgłaszane, przyjmowane i rozpatrywane na warunkach określonych w OWU Lyoness.

 

§ 7

Administratorem danych osobowych jest Wisła Kraków, jak również Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs, Bahnhofstrasse 22, Szwajcaria, którego przedstawicielem na terenie Polski jest Lyoness Poland  (dane wskazane w § 1  Regulaminu). Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Klub w celach wydania Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. Ponadto dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane także przez AG z siedzibą w Buchs, Bahnhofstrasse 22, Szwajcaria, którego przedstawicielem na terenie Polski jest Lyoness Poland dla potrzeb ich udziału w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich zmiany. Użytkownik może wyrazić zgodę, przy składaniu wniosku o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness, na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska,  numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości i adresu e-mail, numerów telefonów) w celach marketingowych Wisły Kraków lub Lyoenss Poland, a w szczególności na wysyłanie Użytkownikom aktualnych ofert sklepu internetowego lub reklam i katalogów. Użytkownik ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udzieloną  Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs, Bahnhofstrasse 22, Szwajcaria, którego przedstawicielem na terenie Polski jest Lyoness Poland  w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem jego danych z programu lojalnościowego Cashback Wisły Kraków Lyoness.

§ 8
Własność intelektualna

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na Karcie Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness  stanowią własność odpowiednio: Wisły Kraków albo Lyoness Poland albo Lyoness Europe AG, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Wisłę Kraków albo Lyoness Poland albo Lyoness Europe AG.

§ 9
Przepisy końcowe

1.        Regulamin może zostać zmieniony przez Wisłę Kraków, co akceptuje Użytkownik. O planowanej zmianie Klub poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Strony Internetowej Klubu w miejscu widocznym dla Użytkowników przed złożeniem wniosku o wydanie Karty Kibica w programie lojalnościowym Cashback Wisły Kraków Lyoness.

2.        Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 grudnia 2016 roku.

 

 

 

 

 

do góry strony