Strona główna » Regulamin Kart Kibica

Regulamin Kart Kibica

 

REGULAMIN KART KIBICA  

§ 1 

Definicje

1)         „Klub” lub „Wisła Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130748, o kapitale zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych w całości opłacony, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122;

2)         „Karta Kibica” należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to zawierająca serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również (ii) ważną imienną kartę z oznaczeniem Karta Kibica 2011, wydaną na podstawie regulaminu nabycia Karty Kibica 2011;

3)    „Mecz” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany na Stadionie z udziałem pierwszej piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w danym sezonie  rozgrywek ustalonym przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej;

4)    „Sklep Internetowy” należy przez to rozumieć system sprzedaży internetowej, który jest prowadzony przez Wisłę Kraków, udostępniony  pod adresem strony internetowej: www.bilety.wisla.krakow.pl;

5)         „Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20;

6)         „Regulamin” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin nabycia Karty Kibica dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/,

7)         „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

8)         „Regulaminy Sprzedaży” należy prze to rozumieć Regulamin Sprzedaży Biletów I Karnetów przez Sklep Internetowy Wisły Kraków SA, Regulamin Sprzedaży Biletów przez Wisłę Kraków SA oraz Regulamin Sprzedaży Karnetów przez Wisłę Kraków SA które dostępne są na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

9)         „Regulamin Imprezy Masowej” należy przez to rozumieć REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE WISŁY KRAKÓW SA, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

10)       „Regulaminy Wisły Kraków” należy przez to rozumieć Regulamin, Regulamin Stadionu, Regulaminy Sprzedaży oraz Regulamin Imprezy Masowej;

11)  „Użytkownik” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której dane osobowe utrwalone zostały na Karcie Kibica;

12)       „Strona Internetowa Klubu” należy przez to rozumieć stronę internetową Wisły Kraków:  www.wisla.krakow.pl ;

13)       „Bilet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, uprawniający Użytkownika do uczestnictwa w danym Meczu, zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie oraz numer transakcji zakupu dokonanej w Sklepie Internetowym; 

 

14)  „Karnet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, wydawany zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Karnetów, w postaci karty zbliżeniowej (w tym karnet ulgowy), zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie, który wraz z dokumentami wskazanymi w Regulaminie, uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w Meczach rozgrywanych, w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej w danym sezonie lub rundzie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora tych rozgrywek;

15)       „Cennik” należy przez to rozumieć cennik Biletów i Karnetów, aktualny na dzień  sprzedaży, udostępniony na Stronie Internetowej Klubu;

16)       „Kasy Klubu” należy przez to rozumieć kasy biletowe Wisły Kraków zlokalizowane na Stadionie w strefie kibica prze ul. Reymonta 20 w Krakowie;

17)  „Opłata” należy przez to rozumieć jednorazową opłatę za wydanie Karty Kibica, obejmującą podatek VAT oraz ewentualne koszty przesyłki w wysokości:

          20, 00 (dwudziestu) złotych – jeżeli wniosek został złożony w Kasie Klubu lub 

          25, 00 (dwudziestu pięciu) złotych - jeżeli wniosek o wydanie Karty Kibica został złożony przez Stronę Internetową Klubu;

18)       „System Płatności” należy przez to rozumieć dostępny na stronie Sklepu Internetowego system płatności, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP 1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.17;

19)       „Osoba Nieuprawniona” należy przez to rozumieć osoby:

1)         wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

2)         wobec których zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,

3)         co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania Meczu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu.

§ 2 
Postanowienia ogólne

1.         Regulamin określa zasady nabycia i korzystania z Karty Kibica,.

2.         Osoba zainteresowana nabyciem Karty Kibica przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminów Wisły Kraków. 

3.         Osoba zainteresowana nabyciem Karty Kibica składając wniosek o wydanie Karty Kibica:

1)         zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów Regulaminów Wisły Kraków oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z nabyciem i korzystaniem z Karty Kibica.

2)         przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub może odmówić Osobom Nieuprawnionym wydania Karty Kibica,

3)         potwierdza tym samym, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim oraz potwierdza, że nie jest Osobą Nieuprawnioną. 

4.         Właścicielem Karty Kibica jest Wisła Kraków.

5.         Karta Kibica jest ważna dwa lata od daty wystawienia. 

 

§ 3
Wydanie Karty Kibica 

1.         Wniosek o wydanie Karty Kibica należy złożyć w Kasach Klubu. Karta Kibica zostanie wydana wyłącznie po okazaniu ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby odbierającej Kartę Kibica wraz z numerem PESEL, a w razie gdy nie został on nadany, to po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego serię i numer. 

2.         Jeżeli wnioskodawca jest cudzoziemcem, Karta Kibica może być wydana na podstawie ważnego: paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca pozwalającego stwierdzić: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer tego dokumentu.. 

3.         Wniosek o wydanie Karty Kibica może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 13 rok życia. 

4.         W przypadku, gdy Karta Kibica ma zostać wydana na rzecz osoby, która nie ukończyła 13 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie, wniosek może złożyć i odebrać Kartę Kibica przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) lub kurator, legitymujący się dokumentem tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli zostało wydane orzeczenie o ustanowieniu opieki lub kurateli do złożenia wniosku oraz odbioru Karty Kibica wymagane jest również przedłożenie oryginału lub odpisu tego orzeczenia, potwierdzonego przez notariusza za zgodność z oryginałem, o ustanowieniu opieki lub kurateli dla tej osoby .

5.         W przypadku, gdy Karta Kibica ma zostać wydana osobie, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 roku życia bądź osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, do odbioru Karty Kibica wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości tej osoby oraz pisemnej zgody na jej wydanie udzielone przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) lub kuratora, z jego podpisem poświadczonym przez notariusza. .  

6.         We wniosku o wydanie Karty Kibica wymagane jest podanie:  imienia i nazwiska oraz numeru PESEL , a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to rodzaj, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, na rzecz której ma być wydana.. 

7.         Składając wniosek o wydanie Karty Kibica wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Wisłę Kraków danych osobowych, zawartych we wniosku o wydanie Karty Kibica w zakresie niezbędnym do zapewnienia wydania i korzystania z Karty Kibica.

8.         Karta Kibica zostanie wydana po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Kasie Klubu i po wpłacie opłaty w Kasie Klubu dokonanej jednocześnie ze złożeniem wniosku. W przypadku braku wpłaty Opłaty w tym terminie wniosek o wydanie Karty Kibica jest bezskuteczny.

9.         W przypadku upływu terminu ważności Karty Kibica Użytkownik może złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty Kibica na następne 2 (dwa) lata. Jeżeli w okresie ważności Karty Kibica zostanie złożony wniosek o wydanie Karty Kibica na kolejny okres 2 (dwóch), pierwsza z Kart Kibica zostanie unieważniona z chwilą wydania kolejnej Karty Kibica, a Bilety lub Karnety wystawione przed utratą jej ważności zostaną przeniesione na nową Kartę Kibica.

10.       Wniosek o wydanie kolejnej Karty Kibica Użytkownik może złożyć osobiście w Kasie Klubu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu. W przypadku składania wniosku przez Stronę Internetową Klubu wymagane jest zalogowanie się Użytkownika na Stronie internetowej Klubu, a następnie poprzez portal Sklepu Internetowego zakładka KARTY KLIENTA, dokonanie wyboru polecenia ZŁÓŻ WNIOSEK, wskazanie przez Użytkownika adresu dla wysyłki Karty Kibica oraz dokonanie wpłaty Opłaty wyłącznie za pośrednictwem Systemu Płatności.

11.       Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od Klubu brak możliwości korzystania z połączenia drogą elektroniczną oraz za brak odpowiedniego skonfigurowania przez Użytkownika filtrów antyspamowych na swoim koncie e-mail, dla zapewnienia możliwości logowania się Użytkownika na Stronie Internetowej Klubu, komunikacji z Użytkownikiem pocztą elektroniczną i dokonywania płatności Opłaty za pośrednictwem Systemu Płatności. 

12.       Uprawnienie Użytkownika do wydania przez Klub kolejnej Karty Kibica na wniosek złożony przez Stronę Internetową Klubu powstaje po prawidłowym złożeniu wniosku i zapłacie całej Opłaty za pośrednictwem Systemu Płatności na rachunek Klubu. Użytkownik zostanie zawiadomiony o dokonanej wpłacie Opłaty w ciągu 24 godzin od jej wpłaty na adres mailowy Użytkownika wskazany przy składaniu wniosku. Zgodnie z dyspozycją Użytkownika Karta Kibica zostanie, wysłana w ciągu 5 dni za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą na adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu wniosku lub wydana Użytkownikowi w Kasie Klubu na podstawie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1-5 Regulaminu. 

13.       Klub nie jest zobowiązany do wydania Karty Kibica w przypadku gdy w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu na rachunek bankowy Klubu nie wpłynęła cała Opłata za wydanie Karty Kibica, wpłacona za pośrednictwem Systemu Płatności, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony w ciągu 24 godzin od złożenia tego wniosku na adres mailowy wskazany przy składaniu wniosku.

14.       Użytkownik ponosi koszty połączenia z siecią Internet dla złożenia wniosku o nabycie kolejnej Karty Kibica, zgodnie z taryfą swojego operatora.

15.       Do złożenia wniosku o wydanie duplikatu lub kolejnej Karty Kibica, do ich odbioru,  w tym do Opłat, stosuje się postanowienia § 3 Regulaminu.

 

§ 4
Korzystanie z Karty Kibica

1.         Przy użyciu ważnej Karta Kibica  jej Użytkownik może dokonać zakupu Karnetów oraz Biletów na Mecze w Kasie Klubu, natomiast Karta Kibica jest wymagana w przypadku zakupu Biletów lub Karnetów przez witrynę internetową w Sklepie Internetowym.. 

2.         Kartą Kibica może się posługiwać wyłącznie osoba, której została wydana i której dane zostały utrwalone na powierzchni Karty Kibica. Przy wejściu na Stadion Użytkownik zobowiązany będzie do posiadania i okazania do kontroli i weryfikacji ważnych dokumentów: 

1)         dowodu tożsamości, 

2)   Biletu lub Karnetu wraz z Kartą Kibica – jeżeli zakup Biletu lub Karnetu nastąpił w Kasie Klubu z wykorzystaniem Karty Kibica lub  w Sklepie Internetowym oraz wydrukowanego potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu, dostępnego na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce TRANSAKCJE,

3)         dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi, w przypadku zakupu ulgowego: Biletu lub Karnetu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub nie ponosi odpowiedzialności w razie odmowy wstępu na Stadion w następujących przypadkach:

1)         nie okazania któregokolwiek z powyższych dokumentów osobom kontrolującym przy wejściu na Stadion, 

2)         gdy dokumenty te nie będą czytelne lub kompletne, 

3)         osoba, która się nimi posługuje jest Osobą Nieuprawnioną, 

4)         dane personalne osoby nie są tożsame z danymi ujawnionymi w treści któregokolwiek z powyższych dokumentów,

5)         wskazanych w Regulaminie Stadionu oraz w Regulaminie Imprezy Masowej.

3.         Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście zgłosić w Kasie Klubu utratę lub uszkodzenie Karty Kibica i dokonać jej blokady. Użytkownik może zgłosić w Kasie Klubu lub za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu wniosek o wydanie nowej Karty Kibica z jednoczesną blokadą dotychczasowej Karty Kibica. W takim przypadku, na wniosek Użytkownika, możliwe jest wydanie Karty Kibica, która będzie zawierać dane o ważnych Biletach lub Karnetach zakupionych na podstawie dotychczasowej Karty Kibica. Odbioru nowej Karty Kibica można dokonać wyłącznie osobiście w Kasie Klubu, na podstawie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1-5 Regulaminu. 

4.         Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty Kibica: utraconej, uszkodzonej lub co do której został złożony wniosek o wymianę, która nie została zablokowana przez Użytkownika; w takim przypadku Wisła Kraków ma prawo do zatrzymania i blokady tej Karty Kibica oraz do odmowy wydania nowej co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

5.         Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zablokowania lub unieważnienia Karty Kibica Osobom Nieuprawnionym, w razie stwierdzenia, że Karta Kibica jest udostępniania innym osobom lub przerobiona, a ponadto w przypadkach naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w tym w przypadkach wskazanych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; w takich przypadkach Wisła Kraków nie ponosi odpowiedzialności za następstwa dokonania  blokady lub unieważnienia Karty Kibica, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

6.         Wisła Kraków zastrzega sobie prawo unieważnienia wszystkich wydanych Kart Kibica z ważnych przyczyn, w tym w związku ze zmianami przepisów prawa, zmianami w organizacji rozgrywek, w których bierze udział piłkarska drużyna Wisły Kraków, zmianami organizacyjnymi w Klubie uzasadniającymi i wymagającymi zmiany zasad wydawania lub korzystania z Kart Kibica przez Użytkowników, w szczególności w następstwie wprowadzania nowych zastosowań Karty Kibica, wymagających zamiany nośnika. 

7.         Użytkownik może zrezygnować z Karty Kibica zwracając ją do Kasy Klubu wraz ze złożeniem, w formie pisemnej, oświadczenia o rezygnacji na formularzu, którego wzór dostępny jest w Kasie Klubu oraz na Stronie Internetowej Klubu. Klub nie dokonuje zwrotu wpłaconej Opłaty w związku z rezygnacją. 

 

§ 5
Reklamacje

1.         Reklamacje dotyczące nabycia i korzystania z Karty Kibica mogą być składane pisemnie z dopiskiem „REKLAMACJA – KARTA KIBICA i doręczone do Wisły Kraków w terminie do 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji na adres Klubu: Wisła Kraków Spółka Akcyjna ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  

2.         Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 

1)         dane zgłaszającego reklamacje: imię, nazwisko oraz numer PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), zgodne z danymi podanymi przy składaniu wniosku o wydanie Karty Kibica lub ujawnione na Karcie Kibica,

2)         datę zdarzenia i opis przedmiotu reklamacji,

3)         adres do korespondencji.

3.         Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym zgłaszający reklamacje zostanie zawiadomiony na adres do korespondencji wskazany w reklamacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego reklamacje błędnego lub nieprawidłowego adresu do korespondencji. Decyzja Klubu w sprawie reklamacji jest ostateczna.

4.         Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej : http://www.payu.pl/.

 

§ 6
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wisła Kraków ( dane wskazane w § 1 Regulaminu) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Klub w celach wydania Karty Kibica Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich zmiany. Użytkownik może wyrazić zgodę, przy składaniu wniosku o wydanie Karty Kibica , na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska,  numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości i adresu e-mail, numerów telefonów) w celach marketingowych Wisły Kraków, a w szczególności na wysyłanie Użytkownikom aktualnych ofert sklepu internetowego. Złożenie wniosku o wydanie Karty Kibica za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu wiąże się z przekazaniem danych osobowych operatorowi Systemu Płatności.

§ 7
Własność intelektualna

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na Karcie Kibica lub Stronie Internetowej Klubu stanowią własność Wisły Kraków, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Wisłę Kraków.

§ 8
Przepisy końcowe

1.         Regulamin może zostać zmieniony przez Wisłę Kraków, co akceptuje Użytkownik. O planowanej zmianie Klub poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Strony Internetowej Klubu w miejscu widocznym dla Użytkowników przed złożeniem wniosku o wydanie Karty Kibica. Do Kart Kibica wydanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień lub w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu.

2.         Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 09 stycznia 2017 roku.

 

 

do góry strony