Strona główna » Regulamin karnetów

Regulamin karnetów

REGULAMIN KARNETÓW

 

 

§ 1
Definicje

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

a)   „Klubie” lub „Wiśle Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, z kapitałem zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych,

b)   „Karcie Kibica należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to dokument z oznaczeniem zawierająca rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również (ii) ważną imienną kartę z oznaczeniem Karta Kibica 2011, wydaną na podstawie Regulaminu Nabycia Karty Kibica 2011;

c)   „Karnecie” należy przez to rozumieć znak legitymujący, uprawniający do uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych przez Wisłę Kraków w Sezonie Rozgrywek lub w Rundzie Rozgrywek na warunkach określonych w Regulaminie,

d)   „Meczu” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w ramach rozgrywek ligi zawodowej organizowanej przez Ekstraklasę SA na Stadionie,

e)   „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin karnetów,

f)   „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) Regulamin Stadionu Piłkarskiego Wisła Kraków S.A. w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz imprez masowych organizowanych na terenie Stadionu,

g)    „Runda Rozgrywek” należy przez to rozumieć mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy SA rozegrane pomiędzy 8 lutego 2018 roku a 30 maja 2018 roku

h) ”Sezon Rozgrywek” należy przez to rozumieć mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy SA rozegrane pomiędzy 12 lipca 2017 roku a 30 maja 2018 roku,

i) „Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20,

j) „Cennik” - załączony do Regulaminu cennik nabycia Karnetów, w tym Karnetów ulgowych na Mecze rozgrywane w Sezonie Rozgrywek oraz w Rundzie Rozgrywek.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 

1.        Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Karnetów na Mecze.

2.        Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu, Regulaminu Kart Kibica.

3.        Karnet nie będzie sprzedawany osobom:

a)   wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b)    wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty, w tym innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

c)    wobec których został wydany prawomocny zakaz klubowy,

d)    co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie Meczu mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu,

e)    które biorą udział w akcjach o charakterze rasistowskim lub odmówią złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3  ust. 11 Regulaminu.

 

 

§ 3
Sprzedaż Karnetów

 

1.   Karnety mogą nabywać wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Kibica.

2.   Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasach biletowych zlokalizowanych przy Stadionie oraz poprzez stronę https://bilety.wisla.krakow.pl/...

3.   Sprzedaż Karnetów następuje według cen określonych w Cenniku Karnetów,.

4.   Karnet obejmuje Mecze rozrywane przez drużynę piłkarską Wisły Kraków, wymienione szczegółowo w Cenniku Karnetów,.

5.   W przypadku odwołania przez organizatora rozgrywek jednego lub więcej Meczów, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, Wisła Kraków nie przewiduje możliwości obniżenia ceny Karnetu.

6.   Nabycie Karnetu jest potwierdzane naklejką umieszczaną na powierzchni Karty Kibica, zawierającą informację o trybunie, sektorze, rzędzie oraz numerze miejsca. Dane te zapisywane są również w systemie sprzedażowym Klubu.

7.   Wisła Kraków dopuszcza możliwość zakupu Karnetu dla innego posiadacza Karty Kibica, pod warunkiem okazania Karty Kibica wydanej osobie, dla której Karnet jest nabywany i co do której nie zachodzą podstawy do odmowy sprzedaży Karnetów, wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

8.   Karnet dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie może zakupić wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).

9.   Wisła Kraków nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.

10. W dniach określonych w harmonogramie sprzedaży Karnetów, osobom które posiadały Karnet w sezonie lub rundzie poprzedzających Rundę Rozgrywek lub Sezon Rozgrywek przysługuje pierwszeństwo w wyborze miejsca (trybuny, sektora, rzędu i miejsca) na Stadionie przy zakupie Karnetu na kolejną Rundę Rozgrywek lub Sezon Rozgrywek, a także może przysługiwać specjalna obniżona cena. O fakcie wprowadzenia do oferty obniżonej ceny Karnetów Klub każdorazowo będzie informował na stronie: www.wisla.krakow.pl oraz w Cenniku Karnetów, do Regulaminu. Harmonogram sprzedaży Karnetów będzie publikowany na stronie Klubu: www.wisla.krakow.pl.

11. Osoba kupująca Karnet zobowiązana jest oświadczyć, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim. Nabywca Karnetu dla innej osoby zobowiązany jest oświadczyć, że osoba ta nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim.

 

§5
Karnety ulgowe

 

1.   Prawo do zakupu i korzystania z Karnetów ulgowych przysługuje kobietom, dzieciom oraz młodzieży uczącej i studentom do 26. roku życia.

2.   Warunkiem sprzedaży Karnetu ulgowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3.   Dzieci do 6 roku życia, z opiekunem posiadającym Karnet, wchodzą na Stadion bezpłatnie. Opiekun może na swój Karnet zabrać maksymalnie dwoje dzieci. Dzieci do 6 roku życia nie mają swoich miejsc.

4.   Dzieci do 13 roku życia wraz z opiekunem mogą korzystać z sektora rodzinnego na Stadionie.

5.   Karnety na sektor rodzinny są sprzedawane tylko łącznie dla opiekuna i dziecka lub opiekuna i dwójki dzieci. Opiekunem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia Cena nabycia Karnetu Cena nabycia Karnetu ulgowego określona została w Cenniku

 

                                                                       § 6

Zakup Karnetów dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

 

1.      Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje prawo do zakupu Karnetu ze zniżką na Mecze rozgrywane na Stadionie.

2.    Warunkiem sprzedaży Karnetów posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, jest okazanie, w momencie zakupu biletu, imiennej Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Dokument uprawniający do skorzystania ze zniżki należy okazać na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków w czasie weryfikacji i kontroli Karnetów przy wejściu na Mecz.

3.      Zakup Karnetu na Mecz ze zniżką wynikającą z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, możliwy jest wyłącznie w kasach Klubu zlokalizowanych przy Stadionie.

4.      Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+,  przysługują wyłącznie zniżki wskazane w Cenniku i nie stosuje się postanowień § 5 Regulaminu.

5.    Zniżki dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+,  wymienione w Cenniku przysługują wyłącznie przy zakupie Karnetów na sektor rodzinny „F”, wydzielony na Stadionie.

 

§ 7
Zasady korzystania z Karnetu

 

1.     Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, której została wydana Karta Kibica i której dane zostały utrwalone na powierzchni Karty Kibica.

2.      Osoby korzystające z Karnetów nabytych w cenach ulgowych zobowiązane są  okazać na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków, przed wejściem na Mecz dokument uprawniający do ulgi.

3.      Karnet nie może być przekazany  innej osobie.

4.      Klub zastrzega sobie prawo do otwarcia na czas Meczu jedynie wybranych trybun lub sektorów. Posiadacze Karnetów na trybuny lub sektory, które decyzją Klubu nie będą otwarte w dniu Meczu, mają prawo uczestnictwa w Meczu zajmując miejsca na innych, wskazanych przez  Klub sektorach.

 

§ 8
Przepisy końcowe

 

1.   Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.   Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Wisły Kraków www.wisla.krakow.pl.

 

do góry strony