Strona główna » Regulamin pakietów

Regulamin pakietów

 Regulamin pakietów rundy finałowej rozgrywek LOTTO Ekstraklasy 2016/2017

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      Klubie” lub „Wiśle Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, z kapitałem zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych,

b)      Karcie Kibica” należy przez to rozumieć kartę wydawaną przez Wisłę Kraków na podstawie Regulaminu Kart Kibica lub na podstawie Regulaminu Kart Kibica Programu Cashback Wisły Kraków Lyoness

c)        „Pakiecie” należy przez to rozumieć znak legitymujący, uprawniający do uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych przez Wisłę Kraków tj. trzech meczach rundy finałowej rozgrywek LOTTO Ekstraklasy w sezonie 2016/2017, w tym jednym meczu kategorii TOP (tj. przeciwko klubom: Lech Poznań, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk oraz Jagiellonia Białystok), rozgrywanych przez piłkarską drużynę Wisły Kraków w charakterze gospodarza na obiekcie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

d)     Meczu” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w ramach rozgrywek ligi zawodowej organizowanej przez Ekstraklasę S.A. w rundzie finałowej rozgrywek LOTTO Ekstraklasy w sezonie 2016/2017,

e)      „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin pakietów,

f)       Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) Regulamin Stadionu Piłkarskiego Wisła Kraków S.A. w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz imprez masowych organizowanych na terenie Stadionu,

g)      Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20,

h)      Cennik” - załączony do Regulaminu cennik nabycia Pakietów, w tym Pakietów ulgowych.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1)      Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Pakietów na Mecze.

2)      Zakup Pakietu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu, Regulaminu Kart Kibica oraz Regulaminu Kart Kibica Programu Cashback Wisły Kraków Lyoness

3)      Pakiet nie będzie sprzedawany osobom:

a)      wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez Sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b)      wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty, w tym innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

c)      wobec których został wydany prawomocny zakaz klubowy,

d)     co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie Meczu mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu,

e)      które biorą udział w akcjach o charakterze rasistowskim lub odmówią złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 10 Regulaminu.

 

§ 3 Sprzedaż Pakietów

1)      Pakiety mogą nabywać wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Kibica.

2)      Sprzedaż Pakietów odbywa się w kasach biletowych zlokalizowanych przy Stadionie oraz poprzez stronę: https://bilety.wisla.krakow.pl/.

3)      Sprzedaż Pakietów następuje według cen określonych w Cenniku Pakietów.

4)      Pakiet obejmuje trzy Mecze rozrywane przez drużynę piłkarską Wisły Kraków w rundzie finałowej rozgrywek LOTTO Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 w charakterze gospodarza na obiekcie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie, w tym jeden mecz kategorii TOP (tj. przeciwko klubom: Lech Poznań, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk oraz Jagiellonia Białystok). Terminarz poszczególnych Meczy wchodzących w skład Pakietu oraz przeciwnicy zostaną podane na stronie: www.wisla.krakow.pl, po zakończeniu rundy zasadniczej rozgrywek LOTTO Ekstraklasy w sezonie 2016/2017.

5)      W przypadku odwołania przez organizatora rozgrywek jednego lub więcej Meczów, wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu, Wisła Kraków nie przewiduje możliwości obniżenia ceny Pakietu.

6)      Nabycie Pakietu jest potwierdzane naklejką umieszczaną na powierzchni Karty Kibica, zawierającą informację o trybunie, sektorze, rzędzie oraz numerze miejsca. Dane te zapisywane są również w systemie sprzedażowym Klubu.

7)      Wisła Kraków dopuszcza możliwość zakupu Pakietu dla innego posiadacza Karty Kibica, pod warunkiem okazania Karty Kibica wydanej osobie, dla której Pakiet jest nabywany i co do której nie zachodzą podstawy do odmowy sprzedaży Pakietów, wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

8)      Pakiet dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie może zakupić wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).

9)      Wisła Kraków nie przewiduje możliwości zwrotu Pakietów.

10)  Osoba kupująca Pakiet zobowiązana jest oświadczyć, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim. Nabywca Pakietu dla innej osoby zobowiązany jest oświadczyć, że osoba ta nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim.

 

§ 4 Pakiety ulgowe

1)      Prawo do zakupu i korzystania z Pakietów ulgowych przysługuje kobietom, dzieciom oraz młodzieży uczącej i studentom do 26. roku życia.

2)      Warunkiem sprzedaży Pakietu ulgowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3)      Dzieci do 6 roku życia, z opiekunem posiadającym Pakiet, wchodzą na Stadion bezpłatnie. Opiekun może na swój Pakiet zabrać maksymalnie dwoje dzieci. Dzieci do 6 roku życia nie mają swoich miejsc.

4)      Dzieci do 13 roku życia wraz z opiekunem mogą korzystać z sektora rodzinnego na Stadionie.

5)      Pakiety na sektor rodzinny są sprzedawane tylko łącznie dla opiekuna i dziecka lub opiekuna i dwójki dzieci. Opiekunem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia Cena nabycia Pakietu Cena nabycia Pakietu ulgowego określona została w Cenniku

 

§ 5 Zakup Pakietów dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

1)      Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje prawo do zakupu Pakietu ze zniżką.

2)      Warunkiem sprzedaży Pakietów posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, jest okazanie, w momencie zakupu pakietu, imiennej Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Dokument uprawniający do skorzystania ze zniżki należy okazać na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków w czasie weryfikacji i kontroli Pakietu przy wejściu na Stadion.

3)      Zakup Pakietu na Mecz ze zniżką wynikającą z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, możliwy jest wyłącznie w kasach Klubu zlokalizowanych przy Stadionie.

4)      Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, przysługują wyłącznie zniżki wskazane w Cenniku i nie stosuje się postanowień § 5 Regulaminu.

5)      Zniżki dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+, wymienione w Cenniku przysługują wyłącznie przy zakupie Pakietów na sektor rodzinny „F”, wydzielony na Stadionie.

 

§ 6 Zasady korzystania z Pakietu

1)      Z Pakietu może korzystać wyłącznie osoba, której została wydana Karta Kibica i której dane zostały utrwalone na powierzchni Karty Kibica.

2)      Osoby korzystające z Pakietów nabytych w cenach ulgowych zobowiązane są okazać na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków, przed wejściem na Mecz dokument uprawniający do ulgi.

3)      Pakietu nie może być przekazany innej osobie.

4)      Klub zastrzega sobie prawo do otwarcia na czas Meczu jedynie wybranych trybun lub sektorów. Posiadacze Pakietów na trybuny lub sektory, które decyzją Klubu nie będą otwarte w dniu Meczu, mają prawo uczestnictwa w Meczu zajmując miejsca na innych, wskazanych przez Klub sektorach.

 

§ 7Przepisy końcowe

1)      Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2)      Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Wisły Kraków www.wisla.krakow.pl.

 

do góry strony