Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW
PRZEZ SKLEP INTERNETOWY WISŁY KRAKÓW SA

§ 1
Definicje

1. „Klub” lub „Wisła Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130748, , o kapitale zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych w całości opłacony NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122;

2. „Karta Kibica” należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to zawierająca serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również (i) ważną imienną kartę z oznaczeniem Karta Kibica 2011, wydaną na podstawie regulaminu nabycia Karty Kibica 2011;

3)   „Mecz” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej z udziałem pierwszej piłkarskiej drużyny Wisły Kraków rozgrywany na Stadionie: (i) w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej: Ekstraklasa SA lub PZPN w danym sezonie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora rozgrywek ligi zawodowej: lub (ii) w ramach rozgrywek europejskich pucharów, (iii) w ramach rozgrywek towarzyskich jak również każdy inny mecz rozgrywany na Stadionie, którego organizatorem jest Klub  lub którego uczestnikiem jest drużyna Wisły Kraków; 

3. „Sklep Internetowy” należy przez to rozumieć system sprzedaży internetowej, który jest prowadzony przez Wisłę Kraków, udostępniony  pod adresem strony internetowej: www.bilety.wisla.krakow.pl;

4. „Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20;

5. „Regulamin” należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Wisły Kraków;

6. „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

7. „Regulamin Karty Kibica” należy prze to rozumieć regulamin nabycia Karty Kibica  dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

8. „Regulamin Imprezy Masowej” należy przez to rozumieć REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE WISŁY KRAKÓW SA, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

9. „Regulaminy Wisły Kraków” należy przez to rozumieć Regulamin, Regulamin Stadionu, Regulamin Karty Kibica oraz Regulamin Imprezy Masowej;

10. „Użytkownik” należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną w systemie internetowej sprzedaży prowadzonym przez Klub;

11. „Strona Internetowa Klubu” należy przez to rozumieć stronę internetową Wisły Kraków: www.wisla.krakow.pl;

12. „Bilet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie, który wraz z dokumentami wskazanymi w Regulaminie, uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w danym Meczu,

14)  „Karnet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, wydawany zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Karnetów, w postaci karty zbliżeniowej (w tym karnet ulgowy), zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie, który wraz z dokumentami wskazanymi w Regulaminie, uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w Meczach rozgrywanych, w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej w danym sezonie lub rundzie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora tych rozgrywek;

13. „Cennik” należy przez to rozumieć aktualny na dzień sprzedaży cennik Biletów i Karnetów, obejmujący również dostępne rabaty i ceny Biletów i Karnetów ulgowych, udostępniony na Stronie Internetowej Klubu;

14. „System Płatności” należy przez to rozumieć dostępny na stronie Sklepu Internetowego system płatności, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP 1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

15. „Osoba Nieuprawniona” należy przez to rozumieć osoby:

1) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

2) wobec których zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,

3) co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania Meczu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów oraz Karnetów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zasady sprzedaży Biletów w kasach Klubu zostały określone w REGULAMINIE SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ WISŁĘ KRAKÓW SA, dostępnym na Stronie Internetowej Klubu, zakładka REGULAMINY.

2.    Użytkownik przed zakupem Biletów lub Karnetu przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminów Wisły Kraków.

3.    Użytkownik dokonując zakupu Biletów lub Karnetu zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów Regulaminów Wisły Kraków oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane przez Użytkownika w związku z zakupem i korzystaniem z Biletów lub Karnetów.

4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub może odmówić sprzedaży Biletu lub Karnetu przez Sklep Internetowy Osobom Nieuprawnionym lub biorącym udział w akcjach o charakterze rasistowskim.

5.    Użytkownik dokonując zakupu Biletów lub Karnetu przez Sklep Internetowy tym samym potwierdza, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim oraz potwierdza, że nie jest Osobą Nieuprawnioną.

6.    Harmonogram sprzedaży Biletów i Karnetów dostępny jest na Stronie Internetowej Klubu.

 

§ 3
Aktywacja konta Użytkownika  dla zakupów w Sklepie Internetowym

1. Do korzystania z możliwości zakupu  Biletów lub Karnetów w Sklepie Internetowym uprawnieni są Użytkownicy, posiadający ważną Kartę Kibica, którzy posiadają aktywne konto w Sklepie Internetowym. 

2.   Dla założenia i korzystania z konta wymagane jest przeprowadzenie procesu aktywacji konta przez Użytkownika, zgodnie z procedurą opisaną na Stronie Internetowej Klubu, zakładka BILETY lub pod adresem www.bilety.wisla.krakow.pl.

3.    Do aktywacji konta wymagane jest podanie przez Użytkownika danych personalnych Użytkownika, zgodnych z dokumentem tożsamości, obejmujących: imie i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, a w razie gdy nie został Użytkownikowi nadany numer PESEL to rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika, jak też posiadanie ważnego adresu e-mail i dostępu do sieci Internet oraz drukarki. Logowanie się przez Użytkownika z kontem w Sklepie Internetowym następuje wyłącznie przez podany podczas aktywacji adres mailowy Użytkownika.

4.    Użytkownik zobowiązany jest odpowiednio skonfigurować filtry antyspamowe na swoim koncie e-mail, tak aby Użytkownik mógł bez przeszkód  zapoznać się z informacją wysyłaną do niego drogą elektroniczną, w szczególności, aby informacje wysyłane za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego nie zostały sklasyfikowane jako spam lub nie były blokowane w inny sposób.

5.     Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od Klubu brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego.

 

§ 4
Warunki sprzedaży Biletów i Karnetów w Sklepie Internetowym

1.   Sprzedawcą Biletów i Karnetów w Sklepie Internetowym jest Klub.

2.    Cena sprzedaży Biletów i Karnetów określona została w Cenniku. Ceny w Cenniku zawierają podatek VAT.

3.    Użytkownik korzystający z ulg przy zakupie Biletu lub Karnetu w Sklepie Internetowym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że uprawnienie do skorzystania z Biletu lub Karnetu ulgowego będzie możliwe tylko w przypadku okazania przy wejściu na Stadion ważnego dokumentu uprawniającego do danej ulgi.

4.    Użytkownik ponosi koszty połączenia z siecią Internet dla dokonania aktywacji konta oraz zakupu Biletu lub Karnetu ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora jak również koszty wydruku Biletu.

5.    Użytkownik na podstawie jednej Karty Kibica może zakupić Karnet lub Bilet dla innych osób, wskazanych przez Użytkownika, które posiadają ważne Karty Kibica i jeżeli nie biorą udziału w akcjach o charakterze rasistowskim i nie są Osobami Nieuprawnionymi;  dane tych osób zostaną przekazane na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika,. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych osobowych podawanych przez nabywcę Biletu lub Karnetu. 

6.    Zakup Karnetu w Sklepie Internetowym następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika wyboru dostępnych typów Karnetów na rundę lub sezon rozgrywek, określonych w Regulaminie Sprzedaży Karnetów oraz sektora, rzędu oraz miejsca na Stadionie, a następnie po zapłacie ceny, zgodnie z Cennikiem przez System Płatności.

7.    Zakup Biletu w Sklepie Internetowym następuje po dokonaniu przez Użytkownika wyboru dostępnych na dany Mecz sektora, rzędu, miejsca na Stadionie i po zapłacie ceny, zgodnie z Cennikiem przez System Płatności.

8.    Płatności za zakupiony w Sklepie Internetowym Bilet lub Karnet można dokonywać wyłącznie przez System Płatności, za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, na który zostanie przekierowany Użytkownik po dokonaniu wyboru sektora, rzędu oraz miejsca na Stadionie.

9.    Płatności mogą być dokonane po wypełnieniu formularza płatności w formach płatności dostępnych w Systemie Płatności. Wisła Kraków zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia dostępnych form płatności służących do zakupu Bilet lub Karnet w związku z wprowadzenia takich zmian przez operatora Systemu Płatności.

10.  Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Klubem zostaje zawarta w momencie wpłaty przez Użytkownika całej ceny za zakupiony Bilet lub Karnet na rachunek Wisły Kraków, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony w ciągu 5 godzin od zapłaty ceny poprzez umieszczenie informacji o zakupie na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz na adres mailowy Użytkownika wskazany do obsługi zakupów w Sklepie Internetowym.

11.  Potwierdzenie zakupu Biletu lub Karnetu do wydruku przez Użytkownika dostępne będzie na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce TRANSAKCJE.

12.  Klub nie jest zobowiązany do sprzedaży Użytkownikowi Biletu lub Karnetu na wybrany przez Użytkownika sektor, rząd lub miejsce na Stadionie w przypadku gdy w ciągu 5 godzin od tego wyboru na rachunek bankowy Klubu nie wpłynęła cała cena za Bilet lub za Karnet, wpłacona za pośrednictwem Systemu Płatności. O niedokonaniu sprzedaży Użytkownik zostanie zawiadomiony w ciągu 5 godzin od tego wyboru poprzez umieszczenie tej informacji na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz na adres mailowy Użytkownika wskazany do obsługi zakupów w Sklepie Internetowym.

13.  Potwierdzenie zakupu Biletu lub Karnetu będzie dostępne do wydruku na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce TRANSAKCJE.

14.  Przy wejściu na Stadion Użytkownik zobowiązany będzie do posiadania i okazania do kontroli i weryfikacji ważnych dokumentów:

1)   dowodu tożsamości,

2)   Biletu lub Karnetu wraz z Kartą Kibica – jeżeli zakup Biletu lub Karnetu nastąpił w Kasie Klubu z wykorzystaniem Karty Kibica lub  w Sklepie Internetowym wraz wydrukowanego potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu, dostępnego na koncie Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce TRANSAKCJE,

3)   dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi, w przypadku zakupu ulgowego: Biletu lub Karnetu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub nie ponosi odpowiedzialności w razie odmowy wstępu na Stadion w następujących przypadkach:

1)    nie okazania któregokolwiek z powyższych dokumentów osobom kontrolującym przy wejściu na Stadion,

2)    gdy dokumenty te nie będą czytelne lub kompletne,

3)    osoba, która się nimi posługuje jest Osobą Nieuprawnioną,

4)    dane personalne osoby nie są tożsame z danymi ujawnionymi w treści któregokolwiek z powyższych dokumentów,

5)    wskazanych w Regulaminie Stadionu oraz w Regulaminie Imprezy Masowej.

15.   Szczegółowy harmonogram i proces zakupu Biletu lub Karnetu jest opisany na Stronie Internetowej Klubu, zakładka BILETY.

 

§ 5
Reklamacje i zwroty Biletów lub Karnetów
 

1.   Reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane pisemnie i doręczone do Wisły Kraków w terminie do 7 dni od daty Meczu na który został zakupiony Bilet lub Karnet na adres Klubu: Wisła Kraków Spółka Akcyjna ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub na następujący adres mailowy: bilety@wisla.krakow.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

1)   dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu Biletu lub Karnetu w Sklepie Internetowym,

 2)  datę dokonania zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer transakcji,  wskazany na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,

3)   opis przedmiotu reklamacji,

4)   adres do korespondencji.

2.    Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres do korespondencji wskazany w reklamacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

3.    Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej : http://www.payu.pl/.

4.    Odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Sklepie Internetowym jest możliwy tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wisły Kraków, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji Użytkownika. Oświadczenie o odstąpieniu należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie na adres Klubu: Wisła Kraków Spółka Akcyjna, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: bilety@wisla.krakow.pl .

5.    Poza przypadkami wskazanymi w § 5 ust. 4 Regulaminu, nie przysługuje Użytkownikowi prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet lub Karnet zakupiony w Sklepie Internetowym, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz. 827), jeżeli oznaczony został dzień Meczu, na który zakupiony jest Bilet lub w przypadku Karnetu - jeżeli oznaczony został okres obejmujący sezon lub rundę rozgrywek, na który zakupiony jest Karnet.

6.    Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Wisłę Kraków miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.

7.    Wisła Kraków zawiadomi Użytkowników również na Stronie Internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu ceny za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu, o zasadach rozliczenia lub innych świadczeniach dla posiadaczy Karnetów oraz o terminach na zawiadomienie Klubu na dokonanie przez Użytkownika stosownego wyboru uprawnień.

8.     Zwrotu ceny Biletu dokonuje się poprzez przelewy zwrotne na rachunek Użytkownika, z którego nastąpiła zapłata ceny.

§ 6
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wisła Kraków ( dane wskazane w § 1 Regulaminu) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Klub w celach realizacji zakupu Biletów lub Karnetów Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Użytkownik może wyrazić zgodę, przy zakupie Biletów lub Karnetów, na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska,  numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości i adresu e-mail, numerów telefonów) w celach marketingowych Wisły Kraków, a w szczególności na wysyłanie Użytkownikom  aktualnych ofert sklepu internetowego. Zakup Biletu lub Karnetu w Sklepie Internetowym wiąże się z przekazaniem danych osobowych operatorowi Systemu Płatności.

§ 7
Własność intelektualna

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na Stronie Internetowej Klubu stanowią własność Wisły Kraków, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Wisłę Kraków.

§ 8
Przepisy końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz. 827), oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.    Regulamin może zostać zmieniony przez Wisłę Kraków, co akceptuje Użytkownik. O planowanej zmianie Klub poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Strony Internetowej Klubu w miejscu widocznym dla Użytkowników przed zakupem Biletu lub Karnetu. Do Biletów lub Karnetów zakupionych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

4.   Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2015 roku.

 

 

do góry strony