Strona główna » Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW  PRZEZ WISŁĘ KRAKÓW SA

 §1
Definicje
 

1)      „Klub” lub „Wisła Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, z kapitałem zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych;

2)   „Karta Kibica” należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to dokument z oznaczeniem zawierająca rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również (ii) ważną imienną kartę z oznaczeniem Karta Kibica 2011, wydaną na podstawie Regulaminu Nabycia Karty Kibica 2011;

3)    „Mecz” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej z udziałem pierwszej piłkarskiej drużyny Wisły Kraków rozgrywany na Stadionie: (i) w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej: Ekstraklasa SA lub PZPN w danym sezonie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora rozgrywek ligi zawodowej: lub (ii) w ramach rozgrywek europejskich pucharów, (iii) w ramach rozgrywek towarzyskich jak również każdy inny mecz rozgrywany na Stadionie, którego organizatorem jest Klub  lub którego uczestnikiem jest drużyna Wisły Kraków; 

4)     „Sklep Internetowy” należy przez to rozumieć system sprzedaży internetowej, który jest prowadzony przez Wisłę Kraków,  udostępniony  pod adresem strony internetowej: www.bilety.wisla.krakow.pl;

5)      „Stadion” – oznacza Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20;

6)      „Regulamin” należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sprzedaży  Biletów i Karnetów przez Wisłę Kraków SA,

7)      „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

8)      „Regulamin Kart Kibica” należy przez to rozumieć REGULAMIN KART KIBICA  dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

9)      „Regulamin Imprezy Masowej” należy przez to rozumieć REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE WISŁY KRAKÓW SA, dostępny na Stronie Internetowej Klubu zakładka: Bilety/Regulaminy/;

10)    „Regulaminy Wisły Kraków” należy przez to rozumieć Regulamin, Regulamin Stadionu, Regulamin Kart Kibica oraz Regulamin Imprezy Masowej;

11)   „Kibic” należy przez to rozumieć każdą osobę, która chce osobiście uczestniczyć w Meczu w charakterze widza albo w Meczu tym w charakterze widza uczestniczy i taką wolę szczególnie przed wstępem na Mecz dostatecznie wyraża, nawet w sposób dorozumiany;

12)    „Strona Internetowa Klubu” należy przez to rozumieć stronę internetową Wisły Kraków:  www.wisla.krakow.pl;

13)   „Bilet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, uprawniający Kibica do uczestnictwa w danym Meczu, zawierający dane Kibica: imię i nazwisko oraz PESEL jak również oznaczenie sektora, rzędu i miejsca na Stadionie; wzór dokumentu każdorazowo określa Klub na poszczególny Mecz;

14)    „Karnet” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, wydawany zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Karnetów, w postaci karty zbliżeniowej (w tym karnet ulgowy), uprawniający Kibica do uczestnictwa w Meczach rozgrywanych, w ramach rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek ligi zawodowej w danym sezonie lub rundzie rozgrywek ustalonym przez danego organizatora tych rozgrywek, ;

15)    „Voucher” należy przez to rozumieć znak legitymizacyjny, bez danych personalnych Kibica, zbywany przez Klub wyłącznie organizacjom, jednostkom, organom lub podmiotom innym niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, uprawniający Kibica do wymiany na Bilet lub Karnet

16)    „Cennik” należy przez to rozumieć cennik Biletów i Karnetów aktualny na dzień  sprzedaży, udostępniony na Stronie Internetowej Klubu;

17)    „Kasy Klubu” należy przez to rozumieć kasy biletowe Wisły Kraków zlokalizowane na Stadionie w strefie kibica przy ul. Reymonta 20 w Krakowie;

18)   „Osoba Nieuprawniona” należy przez to rozumieć osoby:

1) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

2) wobec których zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,

3) co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania Meczu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Meczu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady zakupu przez Kibiców Biletów w Kasach Klubu. Bilet można zakupić również w Sklepie Internetowym zgodnie z REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW PRZEZ  SKLEP INTERNETOWY WISŁY KRAKÓW SA dostępnym na  Stronie Internetowej Klubu, zakładka REGULAMINY.

2.    Kibic przed zakupem Biletów przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminów Wisły Kraków.

3.    Kibic dokonując zakupu Biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów Regulaminów Wisły Kraków oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane przez Kibica w związku z zakupem i korzystaniem z Biletów.

4.    Kibic przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub może odmówić sprzedaży Biletu Osobom Nieuprawnionym jak również biorącym udział w akcjach o charakterze rasistowskim.

5.    Bilet może być wystawiony na rzecz Kibica, który nie jest Osobą Nieuprawnioną i nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim.

7.    Harmonogram sprzedaży Biletów dostępny jest na Stronie Internetowej Klubu.

§ 3
Warunki sprzedaży Biletów 

1.      Sprzedawcą Biletów jest Klub. Bilet zostanie wydany po zapłacie Ceny w momencie zakupu w Kasie Klubu lub akceptowalną przez Klub kartą płatniczą.

2.      Ceny sprzedaży Biletów oraz zniżki i ulgi, inne niż opisane w Regulaminie, określone zostały w Cenniku. Ceny w Cenniku zawierają podatek VAT.

3.       Bilety na Mecz jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość tego Kibica, dla którego Bilet został  wydany i uprawnia do wstępu na Mecz wskazany w treści Biletu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. 

4.      Klub nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych osobowych podawanych przez nabywcę Biletu, zaś nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na wydawanym mu dokumencie, bezpośrednio po jego wydaniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ewentualne różnice w danych osobowych.

5.      Przy sprzedaży Biletu Klub gromadzi dane osobowe Kibiców: imię, nazwisko i numer PESEL, które to dane nabywca podaje kasjerowi w Kasach Klubu,..

6.      Przy wejściu na Stadion Kibic zobowiązany będzie do posiadania i okazania ważnych dokumentów:

1)     dowodu tożsamości,

2)    Biletu lub Karnetu wraz z Kartą Kibica – jeżeli zakup Biletu lub Karnetu nastąpił z wykorzystaniem Karty Kibica,

3)   Biletu lub Karnetu nabytego w Kasie Klubu 

4)   dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi w przypadku zakupu Biletu ulgowego.

Kibic przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Klub nie ponosi odpowiedzialności w razie odmowy wstępu na Stadion w przypadkach:

1)      nie okazania któregokolwiek z powyższych dokumentów osobom kontrolującym przy wejściu na Stadion;

2)      gdy dokumenty te nie będą czytelne lub kompletne;

3)      osoba, która się nimi posługuje jest Osobą Nieuprawnioną;

4)      dane personalne osoby nie są tożsame z danymi ujawnionymi w treści któregokolwiek z powyższych dokumentów;

5)      wskazanych w Regulaminie Stadionu oraz w Regulaminie Imprezy Masowej.

7.    W związku z postanowieniami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, nakładającymi na Klub obowiązek identyfikacji wszystkich osób biorących udział w imprezie masowej, Kibic zobowiązany jest poddać się utrwaleniu wizerunku twarzy; utrwalenie wizerunku może nastąpić w sposób niezauważalny dla Kibica.

§ 4
Bilety ulgowe

1.    Prawo do zakupu i korzystania z Biletów ulgowych przysługuje:

1) dzieciom oraz młodzieży uczącej się,

2) studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia,

3) kobietom,

4) pełnoletnim opiekunom korzystającym z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,,

5) osobom, które ukończyły 65 rok życia.

2.    Warunkiem sprzedaży Biletu ulgowego dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

3. Dokument uprawniający do ulgi należy okazać na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków w czasie weryfikacji i kontroli przy wejściu na Mecz.

4.    Z opiekunem posiadającym Bilet może wejść na Stadion bezpłatnie nie więcej niż 2 dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia; w takim przypadku dzieci mają prawo do korzystania wyłącznie z miejsca opiekuna, który winien przewidzieć, że dziecko będzie zajmowało wraz opiekunem to samo miejsce siedzące.

5.    Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia wraz z opiekunem posiadającym Bilet mogą korzystać z sektora rodzinnego na Stadionie.

6.    Bilety na sektor rodzinny są sprzedawane tylko łącznie dla opiekuna i co najwyżej dwójki dzieci, które nie ukończyły 13. Opiekunem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w § 3 ust. 6-7 Regulaminu.

 § 5
Zasady przyznawania zniżek na zakup Biletów na Mecze dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

 1.    Osobom korzystającym z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ (dalej jako „KKR3+”) przysługuje prawo do zakupu Biletu ze zniżką na Mecz, wskazany w § 1 pkt (i) Regulaminu tj. na mecz pierwszej drużyny piłkarskiej Wisły Kraków rozgrywanego na Stadionie, którego organizatorem  jest Ekstraklasa SA lub PZPN.

2.    Warunkiem sprzedaży Biletu osobom, wskazanym w ust. 1 powyżej, jest okazanie w momencie zakupu Biletu imiennej karty KKR3+. Dokument uprawniający do skorzystania ze zniżki należy okazać również na żądanie przedstawiciela Wisły Kraków w czasie weryfikacji i kontroli Biletów przy wejściu na Mecz, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.    Zakup Biletu na Mecz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ze zniżką wynikającą z posiadania KKR3+ jest możliwy wyłącznie w Kasach Klubu.

4.    Posiadaczom KKR3+ przysługują następujące zniżki:

1) opiekun, będący osobą pełnoletnią jest uprawniony do nabycia Biletu ulgowego na pojedynczy Mecz, o którym mowa w ust. 1 powyżej;

2) koszt Biletu dla każdego dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia wynosi 1, 00 (jeden) złoty;

3) koszt Biletu dla dzieci uczących się w wieku po ukończeniu 13 roku życia ale przed ukończeniem 24  roku życia, za okazaniem dodatkowo ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, wynosi 5, 00 ( pięć)  złotych.

5.    Zniżki dla osób posiadających KKR3+, wymienione w ust. 4 powyżej, przysługują wyłącznie na osoby posiadające ważną Kartę Kibica. Ponadto, zniżki te obowiązują wyłącznie przy zakupie Biletów na sektor rodzinny „F” Stadionu.”

 § 6
Zasady wymiany Voucherów na Bilet
 

1.    Voucher uprawnia do wymiany na Bilet, na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności pod warunkiem okazania ważnego dowodu tożsamości lub uzyskania przez wymieniającego Karty Kibica.

2.    Wymiana Vouchera na Bilet odbywa się w Kasie Klubu w czasie nabywania Biletów.

3.    Klub ma prawo odmówić wymiany Vouchera na Bilet Osobie Nieuprawnionej lub która uczestniczy w akcjach o charakterze rasistowskim.

4.    Voucher może być wymieniony wyłącznie na Bilet zbywany w „Ofercie Dla Firm”.

5.    Wymiana Voucherów na Bilety może nastąpić do dnia jego ważności wskazanego na Voucherze, po którym to terminie prawo do wymiany Vouchera na Bilet wygasa bez obowiązku wypłaty przez Klub jakichkolwiek świadczeń pieniężnych.

6.    Posiadacz Vouchera, który zamierza skorzystać z prawa jego wymiany na Bilet i uczestniczyć w Meczu zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów Regulaminów Wisły Kraków oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z nabyciem i korzystaniem z Biletu.

§ 7
Reklamacje i zwroty Biletów

 1.   Reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane do Wisły Kraków w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o zdarzeniach będących podstawą reklamacji na adres : Wisła Kraków S.A. ,ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem „REKLAMACJA”.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

1) dane Kibica (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi podanymi przy nabyciu Biletu lub Vouchera ,

2) datę nabycia Biletu lub Vouchera,

3) opis przedmiotu reklamacji,

4) adres do korespondencji.

2.   Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Kibic zostanie zawiadomiony na adres do korespondencji wskazany w reklamacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kibica błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

3.       Zwrot zakupionego Biletu jest możliwy tylko w przypadku odwołania Meczu z przyczyn leżących po stronie Wisły Kraków.

4.       Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Wisłę Kraków miejscu lub terminie.

5.       Wisła Kraków zawiadomi Kibiców na Stronie Internetowej Klubu o odwołaniu Meczu w danym terminie lub miejscu, o możliwości dokonania zwrotu należności za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu oraz o terminach na zawiadomienie Klubu na dokonanie przez Kibica stosownego wyboru uprawnień.

6.       Zwrotu należności za Bilet dokonuje się poprzez przelewy zwrotne na rachunek Kibica wskazany w zgłoszeniu reklamacji lub w Kasach Klubu.

 § 8
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wisła Kraków (dane wskazane w § 1 Regulaminu) Dane osobowe Kibiców będą przetwarzane przez Klub w celach realizacji zakupu Biletów. Kibicowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich zmiany. Kibic może wyrazić zgodę, przy zakupie Biletów, na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości i adresu e-mail, numerów telefonów) w celach marketingowych Wisły Kraków, a w szczególności na wysyłanie aktualnych ofert sklepu internetowego.

§ 9
Własność intelektualna

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na Stronie Internetowej Klubu stanowią własność Wisły Kraków. a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Wisłę Kraków.

§ 10
Przepisy końcowe

1.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.    Regulamin może zostać zmieniony przez Wisłę Kraków, co akceptuje Kibic. O planowanej zmianie Klub poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Strony Internetowej Klubu w miejscu widocznym dla Kibiców przed zakupem Biletu. Do Biletów zakupionych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że Kibic wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

3.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2015 roku.

 

do góry strony